Ke shlédnutí obsahu těchto stránek je zapotřebí Macromedia Flash Player.
Můžete jej stáhnout zde.

Copyright © 2010 PH Design.

Záruční podmínky

Záruční podmínky pro vlajkové stožáryZÁRUČNÍ LIST, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

pro vlajkové stožáry Faber Bohemia CZ, s.r.o. (dále jen prodávající) uděluje zákazníkovi tyto záruky na vlajkové stožáry.


1. Délka záruční doby:
-10 roků na těleso vlajkového stožáru

-24 měsíců na ostatní součásti vlajkového stožáru ( kopule, hlavice, otočné rameno spouštěcí, otočné rameno integrované, objímky, závaží, klika a montážní závěs) mimo
provazového vedení

2. Záruční doba běží ode dne předání vlajkového stožáru zákazníkovi.

3. Záruka se nevztahuje na:
- vady způsobené vyšší mocí (např. uragánu, blesku, povodní, zemětřesení)

-škody způsobené třetí osobou ( např. krádež, úmyslné poškození )

- poškození stožáru větrem větším jak 20 m/s

- poškození stožáru neodbornou manipulací

4. Uplatnění reklamace:
- kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Zjištěné vady zboží je povinen reklamovat u 
prodávajícího nejpozději do 14 pracovních dnů po převzetí zboží. Po této době nebude reklamace uznaná

- prodávající odstraní v době záruky vzniklé vady do 30 dnů

- prodávající informuje zákazníka o termínu a způsobu odstranění vady

- kupující je povinen umožnit vstup do objektu prodávajícímu za účelem odstranění vady


5. Ztráta záruky:
- pokud kupující písemně do 3 pracovních dnů neinformuje o vzniklé vadě prodávajícího

- v případě vlastních úprav a oprav bez souhlasu prodávajícího

- použití příslušenství a vybavení, které nejsou schváleny výrobcem

- provedení betonáže patek jiným způsobem než je předepsáno výrobcem